fundusze

Maj 2022

PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

Trasa zasadnicza – b. drogowa:

 • Analiza spostrzeżeń z Audytu BRD stanu istniejącego.
 • KZ-02-05-2022 – korekta biegów schodów (Węzeł Bożepole Wielkie)
 • KZ-07-04-2022- Znak A6d na łącznicach na W. Luzino
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża mostowa:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • KZ-08-07-2021-R3-Tom 10.2 Mur oporowy

Branża sanitarna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża energetyczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Branża zieleń:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

Architektura:

 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
    • Nasyp: D2-DK6,
    • Wykop: 6+500 – 7+000
    • Pas technologiczny – montaż płyt ażurowych:
    • Ściek trójkątny: 8+100 – 8+400, 5+310 – 5+350, D2-DK6
    • Humusowanie: 8+600 – 9+100
    • Obrzeże: CPR-DD2,
    • Krawężnik betonowy, C1,5/2 KŁSM, Chodnik-ścieżka rowerowa D7-DP,
    • KŁSM: D7-Dp zjazd, 5+255 – 5+305, DD1, OUD-D1, D3, LB3, DD13,
    • AC22P: 7+135 – 7+345, LB2, OUD-magazyn soli, OUD-D3
    • AC16W:LB2, OUD-magazyn soli, DD1,
    • Ścieralna AC8s: DD4
    • Montaż zbrojenia i deskowania, betonowanie płyty przejściowej P1 na obiekcie WD-34,
    • Wykop pod Mur Oporowy warstwa podbudowy pod prefabrykaty,
    • Montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-35,
    • Montaż krawężników i kotew pod bariery na długości skrzydeł, montaż zbrojenia na skrzydłach, betonowanie gzymsów na skrzydłach na obiekcie PZMz-36,
    • Montaż desek gzymsowych na UN i na skrzydłach, montaż krawężnika na UN, betonowanie gzymsów na skrzydłach etap 1 i montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach na obiekcie WS-37,
    • Izolacja MMA, montaż desek gzymsowych na UN i na skrzydłach na obiekcie PZMz-38,
    • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych P1, izolacja bit-lateks ścianek zaplecznych P1 i P4, demontaż deskowania ścianki zaplecznej P1P, przygotowanie powierzchni UN NP. – kapy chodnikowe na obiekcie MS-39,
    • Zasypka za podporą P1 i P3 na obiekcie PZGd-41,
    • Obrukowanie przy stałym punkcie geodezyjnym na obiekcie PZM-42,
    • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie PZMz-46
    • Montaż obrukowania z kostki kamiennej na obiekcie PZMz-46a,
    • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-51,
    • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-52
    • Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie WD-35,
    • Montaż wylotów skarpowych kanalizacji deszczowej i ścieków trapezowych w km 14+500 – 15+000,
    • Budowa linii kablowych zasilania obiektów: 7+200 – 7+800
    • Budowa kanalizacji deszczowej do zbiornika, montaż wylotów kanalizacji w zbiorniku: ZB-10
    • OUD
     – Budynek socjalno-biurowy: wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, nakładanie tapet z włókna szklanego na klej do tapetowania, montaż windy, malowanie ścian pokrytych tapetami z włókna szklanego, wykonanie posadzek z wykładzin PCV, montaż sufitów podwieszanych, obróbki blacharskie na dachu, montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, montaż oświetlenia podstawowego i osprzętu (gniazda, włączniki), montaż rozdzielnic wraz z podłączeniem
     -Budynek warsztatowo-garażowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż ścian g-k na budynku, wykonanie gładzi na ścianach i  sufitach, malowanie sufitów i ścian, montaż obróbek blacharskich wewnątrz , wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, montaż promienników ciepła, montaż cokołów z płytek gresowych, montaż instalacji wentylacyjnej i ciepła technologicznego, montaż oświetlenia podstawowego i osprzętu (gniazda, włączniki), montaż rozdzielnic wraz z podłączeniem
     – Wykonanie podłoża pod prefabrykowane ściany.
     – Prefabrykowane ściany żelbetowe.
    • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
    • Przegląd terenu budowy pod kątek obecności płazów – prowadzenie odłowów płazów,
    PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

    Trasa zasadnicza – b. drogowa:

    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
    • Koordynacja międzybranżowa.
    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża mostowa:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża sanitarna:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża energetyczna:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

    Branża teletechniczna:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża melioracyjna:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża geologiczna i geotechniczna:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Branża zieleń:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

    Architektura:

    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, nasyp: D2-DK6,
             • Pas technologiczny-montaż płyt ażurowych 2+280,
             • Ściek półokrągły: D13, D6,
             • Nasyp: OUD,
             • Krawężnik kamienny: OUD,
             • Obrzeże: CPR-DD2,
             • Obrzeże:D7-DP ścieżka rowerowa,
             • AC22P: 7+080 – 7+360 JL,
             • AC16W:D3,DD4,
             • Ścieralna AC8s: D3,
             • Likwidacja zaplecza mostowego na obiekcie PZMz-31,
             • Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie PZMz-32,
             • Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację MMA, wyk. podbudowy pod płytę przejściową P1 na obiekcie WD-34,
             • Wykop pod Mur Oporowy,
             • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach, betonowanie gzymsów na obiekcie PZMz-36,
             • Montaż desek gzymsowych UN na obiekcie WS-37,
             • Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację MMA na obiekcie PZMz-38,
             • Przygotowanie powierzchni ścianki zaplecznej 4P przed izolacją, betonowanie ścianki zaplecznej 1P, przygotowanie powierzchni płyty UN przed izolacją MMA na obiekcie MS-39,
             • Zasypka za podporą P1 i P3, ułożenie izolacji MMA UN nr 3 na obiekcie PZGd-41,
             • Montaż obrukowania z kostki, ułożenie nawierzchni w przepuście na obiekcie PZM-42,
             • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie PZMz-46
             • Umocnienie podatne stożków na obiekcie PZMz-46a,
             • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WS-50,
             • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-51,
             • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-52
             • Umocnienie podatne stożków na obiekcie PZDsz-53,
             • Budowa kanalizacji deszczowej w nasypie:DD1 0+710,
             • Regulacja kratek na wpustach : D3
             • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: Węzeł Bożepole W,
             • OUD
              – Budynek socjalno-biurowy: wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, nakładanie tapet z włókna szklanego na klej do tapetowania, montaż windy, malowanie ścian pokrytych tapetami z włókna szklanego, wykonanie posadzek z wykładzin PCV, montaż oświetlenia podstawowego, montaż osprzętu(gniazda, włączniki), montaż rozdzielnic wraz z podłączeniem .
              -Budynek warsztatowo-garażowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż ścian g-k na budynku, wykonanie gładzi na ścianach i  sufitach, montaż obróbek blacharskich wewnątrz , wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, montaż promienników ciepła, montaż osprzętu(gniazda, włączniki), montaż rozdzielnic wraz z podłączeniem.
              – Roboty ziemne pod prefabrykowane boksy na materiały sypkie.
              – Wykonanie podłoża pod prefabrykowane ściany.
              – Prefabrykowane ściany żelbetowe.
             • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
             • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz okolice km 10+430 SL i SP,
             • Demontaż ogrodzeń herpetologicznych tymczasowych w miejscach ustawienia ogrodzenia docelowego przy S6,
             • Przegląd terenu budowy pod kątek obecności płazów – prowadzenie odłowów płazów,
             • Wykonanie nasadzeń rekompensujących zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami lasów państwowych Nadleśnictwo Stzrebielino.

             Kwiecień 2022

             PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

             Trasa zasadnicza – b. drogowa:

             • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
             • Koordynacja międzybranżowa.
             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             Branża mostowa:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             Branża sanitarna:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             Branża energetyczna:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
             • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

             Branża teletechniczna:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
             • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

             Branża melioracyjna:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
             • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

             Branża geologiczna i geotechniczna:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             Branża zieleń:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

             Architektura:

             • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: D2-DK6,
                     • Umocnienie rowu: DD11,
                     • Ściek półokrągły: D13, D6,
                     • Krawężnik betonowy: OUD,
                     • Nasyp: OUD,
                     • Obrzeże: CPR-DD2,
                     • Odhumusowanie; D2-DK6
                     • Humusowanie: 6+900 – 7+300,
                     • KŁSM 0,31,5: DD4:0+000 – 0+138,
                     • AC22P: 7+080 – 7+360 JL, 8+650 – 9+150 JL, DD4 0+000 – 0+138,
                     • AC16W:8+655 – 9+145 JL,
                     • Ścieralna AC8s: D7-DP,
                     • SMA: Rondo Lu PN i PD i LL2,3
                     • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach strona P,L montaż kotew barier, betonowanie gzymsów P i L, likwidacja zaplecza mostowego na obiekcie PZMz-31,
                     • Zasypka drogowa powyżej obiektu na obiekcie PZMz-32
                     • Zasypka za podporą P1,P3, drenaż P3,demontaż deskowania płyty UN na obiekcie WD-34,
                     • Izolacja stóp fundamentowych, przebudowa kolizji drogowych na Murze Oporowym,
                     • Izolaca MMA w obrębie jezdni na obiekcie WD-35,
                     • Montaż zbrojenia gzymsów na skrzydłach na obiekcie PZMz-36,
                     • Beton ochronny na płytach przejściowych 2L i 2P, ,przygotowanie powierzchni płyty pod izolację MMA na obiekcie PZMz-38,
                     • Montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej 4P, montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej 1P na obiekcie MS-39,
                     • Ułożenie izolacji MMA na obiekcie PZM-40,
                     • Zasypka za podporą P1 i P3, ułożenie izolacji MMA UN nr 3 na obiekcie PZGd-41,
                     • Montaż obrukowania z kostki, montaż schodów skarpowych, murki podwlinowe pod umocnienie skarp, izolacja bit-lateks gsyzmsu na obiekcie PZM-42,
                     • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-43
                     • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie PZMz-46
                     • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WS-50,
                     • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-52
                     • Umocnienie sztywne stożków strona P na obiekcie PZDsz-53,
                     • Regulacja kratek na wpustach deszczowych i włazów na studniach sanitarnych: D7
                     • Montaż kratek na wpustach deszczowych: 8+100 – 8+400
                     • Likwidacja istniejących kanałów deszczowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
                     • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego gina Łęczyce, montaż słupów oświetleniowych: D2-DK6: 0+530 0+630SL ,
                     • wdmuchiwanie linii światłowodowych na potrzeby SZR:9+700 – 15+000
                     • OUD
                      – montaż promienników ciepła,
                      -roboty ziemne pod prefabrykowane boksy na materiały sypkie,
                      – Budynek socjalno-biurowy: wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi n a klej, nakładanie tapet z włókna szklanego na klej do tapetowania, montaż obróbek blacharskich na dachu, montaż windy, montaż elewacji z desek cedral na podkosntrukcji budynku.
                      -Budynek warsztatowo-garażowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż ścian g-k na budynku, montaż drzwi wewnętrznych, montaż kanałów wentylacyjnych, montaż cokołów z płytek gresowych, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej , montaż odciągów spalin montaż central wentylacyjnych, montaż central wentylacyjnych,
                     • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                     • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz okolice km 10+430 SL i SP,
                     • Demontaż ogrodzeń herpetologicznych tymczasowych w miejscach ustawienia ogrodzenia docelowego przy S6,
                     • Przegląd terenu budowy pod kątek odłowów płazów.
                     PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                     Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                     • Koordynacja międzybranżowa.
                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     Branża mostowa:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     Branża sanitarna:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     Branża energetyczna:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                     Branża teletechniczna:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                     Branża melioracyjna:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                     • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                     Branża geologiczna i geotechniczna:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     Branża zieleń:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                     Architektura:

                     • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                     • Przygotowanie KZ dla tomu 12.1

                            • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: D2-DK6,
                            • Umocnienie rowu: DD13, D6, DD2,
                            • Kostka betonowa szara c1,5/2 i KŁSM- chodnik: D7-DP,
                            • Humusowanie: 6+900 – 7+300,
                            • KŁSM 0,31,5: pas technologiczny, OUD magazyn soli, 6+980 – 7+360JP, 7+080 – 7+360 JL,
                            • AC22P: 8+785 – 9+170JL,D2-DK6, 8+645 – 8+785JL, D1-DP,
                            • AC16W: D2DK6, D1-DP, 8+885 – 9+000, DD9, DD11, D6, D3, wyjazdy D5-DW,
                            • Ścieralna AC8s: CPR-D2a,b – DK6, D5-DW, wjazdy D5-DW, DP-D4,DD2,
                            • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach strona P, montaż zbrojenia gzymsów L i P, izolacja cienka PP i zalewka na gorąco pomiędzy ustrojem a płytami przejściowymi na obiekcie PZMz-31,
                            • Zasypka za podporą P3, pielęgnacja betonu płyty UN, montaż sączków na obiekcie WD-34,
                            • Izolacja stóp fundamentowych na Murze Oporowym,
                            • Przygotowanie płyty pomostu przed izolacją MMA na obiekcie WD-35,
                            • Izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie PZMz-36,
                            • Betonowanie płyty przejściowej 2L i 2P i izolacja cienka płyt przejściowych na obiekcie PZMz-38,
                            • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 4P, zasypka za podporą 4P, montaż wpustów UN NP., przygotowanie powierzchni UN przed izolacją MMA na obiekcie MS-39,
                            • Izolacja cienka płyt przejściowych 1 i 2, przygotowanie powierzchni płyty UN przed izolacją MMA NP obiekcie PZM-40,
                            • Zasypka za podporą P1 i P3, przygotowanie podłoża pod izolację, kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie PZGd-41,
                            • Murki podwalinowe pod umocnienie skarp na obiekcie PZM-42,
                            • Profilowanie i naprawa rozmycia skarp na obiekcie PZMz-46a,
                            • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-47,
                            • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-48,
                            • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WS-50,
                            • Umocnienie sztywne stożków strona P, montaż schodów skarpowych na obiekcie PZDsz-53,
                            • Budowa kanalizacji deszczowej: PZMz-32,
                            • Prace wykończeniowe przy wylotach skarpowych kanalizacji deszczowej: 11+400 – 14+400 SP,
                            • Prace wykończeniowe przy kanale technologicznym: 9+200 – 15+000,
                            • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego gina Łęczyce, montaż słupów oświetleniowych: D2-DK: 0+530 0+630SL ,
                            • wdmuchiwanie linii światłowodowych na potrzeby SZR:9+700 – 15+000
                            • Montaż drenażu drogowego w poboczu drogi D6,
                            • OUD
                             – wykonanie odwodnienia dachu wiaty na sprzęt w postaci rynien i rur spustowych,
                             – Budynek socjalno-biurowy: wykonanie gładzi na ścianach, licowanie ścin wew. płytkami ceramicznymi na klej, układanie płytek cer. Na klej na posadzkach wewnątrz, montaż drzwi wewnątrz, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, nakładanie tapet z włókna szklanego na klej do tapetowania w pomieszczeniach biurowych, monaż central wentylacyjnych, roboty malarskie na sufitach,
                             – Budynek warsztatowo-garażowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż ścian g-k na budynku, montaż drzwi wewnętrznych, montaż kanałów wentylacyjnych, montaż cokołów z płytek gresowych, wykładanie lewacji płytkami klinkierowymi na klej , montaż odciągów spalin montaż central wentylacyjnych,
                            • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                            • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz okolice km 10+430 SL i SP,
                            • Demontaż ogrodzeń herpetologicznych tymczasowych w miejscach ustawienia oogrodzenia docelowego przy S6,
                            • Przegląd terenu budowy pod kątek odłowów płazów w dniu 19.04.22 odłowiono 20 sztuk ropuchy szarej.
                            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                            • Koordynacja międzybranżowa.
                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                            Branża mostowa:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                            Branża sanitarna:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                            Branża energetyczna:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                            • Opracowanie KZ 05-04-2022 zmiana lokalizacji złącza kablowego Energa Operator
                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                            Branża teletechniczna:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                            Branża melioracyjna:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                            Branża geologiczna i geotechniczna:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                            Branża zieleń:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                            Architektura:

                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                            • Przekazanie KZ                                  • Nasyp: D2 – DK6, DD14,
                                  • Wykop: 6+500 – 7+000,
                                  • Przepusty GRP: DD2a,
                                  • Opornik: DD4,
                                  • Ściek trójkątny: 8+150 – 8+200,
                                  • Kostka betonowa szara: DD4,
                                  • Stabilizacja C5/6: D2-DK6, OUD miejsca parkingowe,
                                  • Podbudowa zasadnicza KŁSM: DD4 chodnik, OUD magazyn Soli, 6+980 – 7+360 JP, 7+080 – 7+360 JL,
                                  • Humusowanie: Węzeł Bożepole,
                                  • Ustawienie obrzeża, podbudowy chodnik, podbudowy nawierzchnia: D7-DP,
                                  • AC22P: D2-DK6, 8+645 – 8+785JL, D1-DP,
                                  • AC16W: D6, DD9, DD11,
                                  • Ścieralna AC8: CPR D2a,b-DK6, D5-DW, wjazdy D5-DW, DP-D4, DD2,
                                  • Zasypka za podporą P2, W-wa podbudowy pod płyty przejściowe P1 i P2, betonowanie płyty przejściowej za P1, P2, montaż deski gzymsowej na skrzydłach strona L, izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie PZMz-31,
                                  • Izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie PZMz-32,
                                  • Montaż kotew talerzowych, betonowanie płyty UN na obiekcie WD-34,,
                                  • Izolacja cieńka płyt przejściowych na obiekcie WS-37,
                                  • Betonowanie płyty przejściowe 1L i 1P, W-wa podbudowy pod płyty przejściowe 2L i 2P, montaż zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie PZMz-38,
                                  • Betonowanie ścianki zaplecznej 1L, zasypka za podporą 1L,P4, izolacja pod kapami NL na obiekcie MS-39,
                                  • Montaż zbrojenia płyt przejściowych 1 i 2, betonowanie płyt przejściowych 1L,1P,2L,2P na obiekcie PZM-40,
                                  • Zasypka za podporą P1 i P3, przygotowanie podłoża pod izolację na obiekcie PZGd-41,
                                  • Betonowanie gzymsów nitka P na obiekcie PZM-42,
                                  • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie WD-46,
                                  • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-47,
                                  • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-48,
                                  • Betonowanie murków pod umocnienie skarp 1P, umocnienie sztywne stożków L, montaż schodów skarpowych 1P i 2P na obiekcie PZDsz-53,
                                  • Budowa kanalizacji deszczowej: D2-DK6, 0+530 – 0+630 SL,
                                  • Prace wykończeniowe przy wylotach skarpowych kanalizacji deszczowej: 11+400 – 14+400 SP,
                                  • Budowa linii kablowych zasilania do złącza kablowo-pomiarowego ENERGA: Węzeł w Luzinie,
                                  • Montaż drenażu drogowego w poboczu drogi D6,
                                  • OUD
                                   – wykończenie ścian szczytowych na budynku magazynu soli,
                                   – wykonanie odwodnienia dachu wiaty na sprzęt w postaci rynien i rur spustowych,
                                   – Budynek socjalno-biurowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż łamaczy światła na elewacji budynku, wykonywanie gładzi na ścianach, licowanie ścian wew. Budynku płytkami ceramicznymi na klej, układanie płytek ceramicznych na klej na posadzkach wew. budynku, montaż drzwi wewnątrz budynku,
                                   -Budynek warsztatowo-garażowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż ścian g-k na budynku, montaż drzwi wewnętrznych, montaż kanałów wentylacyjnych, montaż sufitów podwieszanych płyt gk, montaż cokołów z płytek gresowych,
                                  • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                  • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz okolice km 10+430 SL i SP.
                                  PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                  Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                  • Koordynacja międzybranżowa.
                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                  Branża mostowa:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                  Branża sanitarna:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                  Branża energetyczna:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                  Branża teletechniczna:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                  Branża melioracyjna:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                  • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                  Branża geologiczna i geotechniczna:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                  Branża zieleń:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                  Architektura:

                                  • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                  • Przekazanie KZ

                                       • Nasyp: D2 – DK6,
                                       • Nasyp korekcyjny: OUD,
                                       • Opornik: DD4,
                                       • Ściek trójkątny: 8+150 – 8+480, LB-2,
                                       • Umocnienie rowu: LL-1,
                                       • Krawężniki kamienne: D2-Dk6,
                                       • Ściek półokrągły: D6,
                                       • Stabilizacja: D2-DK6, 8+480 – 8+640, OUD,
                                       • Podbudowa zasadnicza KŁSM, nawierzchnia płyty ażurowe: pas technologiczny 12+200 – 12+280,
                                       • Humusowanie: poprawki,
                                       • KŁSM: 7+000 – 0+380,
                                       • AC22P: 8+640 – 9+150 JL,
                                       • AC16W: D6, DD11, DD9,D3,8+650 – 9+140 JP,
                                       • AC8,AC5: D6,DD11,DD9, D3,
                                       • Zasypka za podporą P2, W-wa podbudowy pod płyty przejściowe P1 i P2, betonowanie płyty przejściowej za P1 na obiekcie PZMz-31,
                                       • Izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie PZMz-32,
                                       • Montaż kotew talerzowych, betonowanie płyty UN na obiekcie WD-34,
                                       • Izolacja stóp fundamentowych: MUR OPOROWY,
                                       • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach, izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie PZMz-36,
                                       • Izolacja cieńka płyt przejściowych, izolacja MMA płyty pomostu na obiekcie WS-37,
                                       • Betonowanie płyty przejściowej 1L i 1P, W-wa podbudowy pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie PZMz-38,
                                       • Betonowanie ścianki zaplecznej 1L, zasypka za podporą 1L,P4, drenaż za podporą P1 na obiekcie MS-39,
                                       • Montaż zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie PZM-40,
                                       • Zasypka za podporą P1 i P3, przygotowanie podłoża pod izolację, budowa kap chodnikowych na obiekcie PZGd-41,
                                       • Betonowanie gzymsów nitka P, murki podwalinowe od umocnienia skarp na obiekcie PZM-42,
                                       • Umocnienia podatne skarp: mata + humusowanie na obiekcie PZMz-46A,
                                       • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-47,
                                       • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-48,
                                       • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie PZM-49,
                                       • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie WS-50,
                                       • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie PZMz-51,
                                       • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie WD-52,
                                       • Betonowanie murków pod umocnienie skarp 2P, umocnienie sztywne stożków P, montaż schodów skarpowych 1P i 2P na obiekcie PZDsz-53,
                                       • Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie: WD-37, WD-38,
                                       • Prace wykończeniowe przy wylotach skarpowych kanalizacji deszczowej: 10+400 – 11+400 SP,
                                       • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego gmina Łęczyce: D2-DK6, 0+530 – 0+630,
                                       • Budowa linii kablowych zasilania obiektów: rondo DK6 w Strzebielinie,
                                       • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego GDDKiA: Węzeł Bożepole Wielkie,
                                       • OUD: posadowienie fundamentów słupów oświetleniowych,
                                        – wyprowadzenie wypustów w sufitach podwieszanych,
                                        – wykończenie ścian szczytowych,
                                        – pokrycie konstrukcji zadaszenia magazynu soli, wykonanie obróbek blacharskich dachu wiaty na sprzęt,
                                        – wykonanie odwodnienia dachu wiaty na sprzęt w postaci rynien i rur spustowych,
                                        – Budynek socjalno-biurowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż łamaczy światła na elewacji budynku, wykonywanie gładzi na ścianach, licowanie ścian wew. Budynku płytkami ceramicznymi na klej, układanie płytek ceramicznych na klej na posadzkach wew. budynku, montaż drzwi wewnątrz budynku
                                       • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej( w zakresie wyposażenia zapleczy w urządzenia TOI-TOI oraz odpompowywanie wód z wykopów),
                                       • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz km 10+430 SL i SP – zabezpieczony okaz dębu w km 14+500).
                                       • Demontaż ogrodzeń herpetologicznych tymczasowych w miejscach ustawienia ogrodzenia docelowego S6.

                                       Marzec 2022

                                       PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                       Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                       • Koordynacja międzybranżowa.
                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                       Branża mostowa:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                       Branża sanitarna:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                       Branża energetyczna:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                       Branża teletechniczna:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                       Branża melioracyjna:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                       • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                       Branża geologiczna i geotechniczna:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                       Branża zieleń:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                       Architektura:

                                       • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                       • Przekazanie KZ

                                           • Wykop: D7-DP , TZ km 6+500 – 7+000,
                                           • Nasyp: D2 – DK6,
                                           • Ściek korytkowy: TZ km 10+330 – 10+530,
                                           • PZMz-44,PZMz-47: montaż płotków herpetologicznych,
                                           • Kostka betonowa: teren OUD, D7DP,
                                           • Krawężnik betonowy: teren OUD,D2-DK6,D7,
                                           • Obrzeże: D7-DP,
                                           • Opornik betonowy: D7-DP
                                           • Umocnienie rowu: D7-DP,
                                           • Ściek trójkątny: 7+640 – 7+850,
                                           • Stabilizacja C5/6: 5+270 – 5+350, LB-2,
                                           • Humusowanie: TZ km 13+400 – 13+900, D7DP,
                                           • Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5:D7-DP chodnik, OUD-chodnik, parking, TZ-8+630 – 9+175,DD11,D6,DD9,
                                           • Stabilizacja C3/4: 0+100 – 0+160,
                                           • Krawężnik kamienny 20×30: D2-DK6,
                                           • MMA AC22P: 8+640 – 9+179 JP, 8+150 – 8+450 JL i JP,
                                           • AC16W: CPR 2 D5-DW, CPR D5-DW, CPR 1 D5-DW, CPR DK2 – DK6,
                                           • Przebicie igłofiltrów, zasypka P1 i P2, wykonanie drenażu za P1, betonowanie murów oporowych pod umocnienie na obiekcie PZMz-31,
                                           • Zbrojenie UN przęsło 1-2 – 3, deskowane poprzecznicy P2 na obiekcie WD-34,
                                           • Mur oporowy: wykop pod mur l=30,0m, podbudowa z chudego betonu, montaż prefabrykatów L,
                                           • Betonowanie kap chodnikowych NL i NP. na obiekcie PZMz-36,
                                           • Montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowe 2L i 2P, w-wa podbudowy, montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowe 1L i 1P na obiekcie WS-37,
                                           • Zasypka P1L, P1P, P2L i  P2P, w-wa podbudowy pod płyty przejściowe 1L i 1P na obiekcie PZMz-38,
                                           • rozbiórka deskowania UN nitka P, montaż deskowania ścianki zaplecznej 4L,montaż sączków i wpustów UN nitka P, zasypka za P4 na obiekcie MS-39,
                                           • Zasypka za podporami 1L, 1P, 2L i 2P, w-wa podbudowy pod płyty przejściowe na obiekcie PZM-40,
                                           • Demontaż deskowania UN Nr 3, zasypka za P1 na obiekcie PZGd-41,
                                           • Montaż desek gzymsowych, montaż deskowania gzymsów, betonowanie gzymsów NP na obiekcie PZM-42,
                                           • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-43,
                                           • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-47,
                                           • Kosmetyka powierzchni betonu na obiekcie WD-48,
                                           • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie PZM-49,
                                           • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie WS-50,
                                           • Naprawa skarpy w sąsiedztwie obiektu, umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie WD-52,
                                           • Betonowanie murków 1L i 1P na obiekcie WD-52,
                                           • OUD: posadowienie fundamentów słupów oświetleniowych,
                                            – Budynek socjalno-biurowy: montaż instalacji gazowej wewnętrznej i kotłowni wraz z automatyką, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, montaż łamaczy światła na elewacji budynku, montaż zadaszenia nad wejściem wraz z odwodnieniem w postaci rynny i rury spustowej, wykonanie gładzi na ścianach ,licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej, układanie płytek ceramicznych na klej na posadzkach,
                                            – Budynku warsztatowo-garażowy: wykonanie gładzi na ścianach, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, izolacja termiczna z płyt styroduru XPS posadzki przemysłowej, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE posadzki, montaż stalowych kątowników w bramach i przy kanale serwisowym, betonowanie posadzki,
                                            – Pokrycie konstrukcji zadaszenia magazynu soli,
                                            – Pokrycie konstrukcji zadaszenia pomieszczeń technicznych,
                                            – Wykończenie ścian szczytowych,
                                            – Wyprowadzenie wypustów w sufitach podwieszanych,
                                            – Regulacja wpustów i studni kanalizacji deszczowej,
                                           • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej( w zakresie wyposażenia zapleczy w urządzenia TOI-TOI oraz odpompowywanie wód z wykopów),
                                           • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz km 10+430 SL i SP – zabezpieczony okaz dębu w km 14+500).
                                           • Demontaż ogrodzeń herpetologicznych tymczasowych w miejscach ustawienia ogrodzenia docelowego S6.
                                           PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                           Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                           • Koordynacja międzybranżowa.
                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                           Branża mostowa:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                           Branża sanitarna:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                           Branża energetyczna:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                           Branża teletechniczna:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                           Branża melioracyjna:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                           • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                           Branża geologiczna i geotechniczna:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                           Branża zieleń:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                           Architektura:

                                           • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                           • Przekazanie KZ
                                              • Wykop: D7-DP ,km 6+500 – 7+000,
                                              • Nasyp: D2 – DK6,
                                              • Montaż płotków herpetologicznych: PZMz-44, PZMz-47
                                              • Ułożenie kostki betonowej: OUD
                                              • Krawężnik betonowy 20×30: OUD, D2-DK-6
                                              • Ustawienie obrzeża: D7-DP
                                              • Ściek trójkątny: D2-Dk6, LB-2
                                              • Stabilizacja C5/6
                                              • Humusowanie: 13+400 – 13+900, D7-DP
                                              • Podbudowa zasadnicza KŁSM: D7-DP chodnik,8+120 – 8+450 JL i JP, 8+630 – 8+715 JP
                                              • Rozbiórka podbudowy: D2-DK6
                                              • Krawężnik betonowy 15×30: D3
                                              • AC22P: 7+490-7+840 JL i JP
                                              • SMA: LL1,LL2,13+560 – 14+350JP, LL3, LL4
                                              • Przebicie igłofiltrów, zasypka za podporą P1 i P2 na obiekciePZMz-31,
                                              • Betonowanie gzymsów na obiekcie PZMZ-32
                                              • Demontaż deskowania skrzydła 3P3, zbrojenie UN-przęsło 1-2 na obiekcie WD-34,
                                              • Izolacja płyt przejściowych na obiekcie WD-35,
                                              • Montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż kotew barier i barieroporęczy na obiekcie PZMz-36
                                              • Wykonywanie zasypek za podporą 1L i 1P na obiekcie WS-37,
                                              • Zasypka za podporami 1L,1P,2L i 2P na obiekcie PZMz-38,
                                              • Zasypka za podporą P4, rozbiórka deskowania UN nitka P, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej 4Lprzygotowanie powierzchni płyty UN nitka L pod izolację MMA, izolacja bit-lateksowa podpora P1 na obiekcie MS-39,
                                              • Zasypka za podporą P1 i P2 na obiekcie PZM-
                                              • Demontaż deskowania UN Nr 3,izolacja bit-lateksowa podpora P na obiekcie PZGd-41, i P3, betonowanie wnęk po sprężeniu – UN nr 3
                                              • Montaż desek gzymsowych i montaż deskowania gzymsów na obiekcie PZM-42,
                                              • Umocnienie podatne stożków: ułożenie maty stożek L i 1P, humusowanie na obiekcie WD-46,
                                              • Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego na obiekcie PZMz-47
                                              • Umocnienie sztywne pod obiektem przy P1, montaż schodów skarpowych 1L i 2L, umocnienie sztywne stożka 1L i 2L:kostka kamienna na obiekcie WS-50,
                                              • Szalowanie stałych znaków wysokościowych, betonowanie znaków stałych, szalowanie murku oporowego stożka 1L, betonowanie murków oporowych 1L i 1P na obiekcie PZDsz-53
                                              • OUD:
                                               Budynek socjalno-biurowy: montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji, montaż instalacji c.o. w przestrzeni nad sufitami, montaż łamaczy światła na elewacji, montaż sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż instalacji gazowej wew. I kotłowni wraz z automatyką
                                               Budynek warsztatowo-garażowy: montaż tynków cem. – wapiennych na ścianach, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej, wykonywanie gładzi na ścianach, izolacja termiczna z płyt styroduru XPS posadzki przemysłowej
                                               Pokrycie konstrukcji zadaszenia magazynu soli
                                               Montaż konstrukcji zadaszenia pomieszczeń technicznych
                                              • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej( w zakresie wyposażenia zapleczy w urządzenia TOI-TOI oraz odpompowywanie wód z wykopów),
                                              • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz km 10+430 SL i SP – zabezpieczony okaz dębu w km 14+500).
                                              • Budowa kanalizacji deszczowej: D2-DK6, 0+530 – 0+630
                                              • Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie PZMz-36
                                              • Budowa przepustów kablowych oświetlenia drogowego: D2-DK6, 0+530 – 0+630
                                              • Wykonanie obrukowania przy złączach kablowych: Węzeł Luzino
                                              • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: LB-2
                                              PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                              Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                              • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                              • Koordynacja międzybranżowa.
                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                              Branża mostowa:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                              Branża sanitarna:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                              Branża energetyczna:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                              • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                              Branża teletechniczna:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                              • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                              Branża melioracyjna:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                              • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                              Branża geologiczna i geotechniczna:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                              Branża zieleń:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                              • Przekazanie KZ-02-03-2022 dot. tomu 13.3

                                              Architektura:

                                              • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                              • Przekazanie KZ                                                 • Wykop: D7-DP , TZ km 6+500 – 7+000,
                                                 • Nasyp: D2 – DK6,
                                                 • Ściek korytkowy: TZ km 10+330 – 10+530,
                                                 • Kostka Betonowa: teren OUD
                                                 • Krawężnik betonowy: teren OUD,
                                                 • Obrzeże: D7-DP, OUD
                                                 • Umocnienie rowu: TZ, DD9a,
                                                 • Humusowanie: TZ km 13+400 – 13+900, D7DP,
                                                 • Krawężniki betonowe: D3,
                                                 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych: TZ km 7+600 – 7+900, D3,
                                                 • Przebudowa koryta rowu-kolizja melioracyjna, przy obiekcie PZMz-51,
                                                 • Montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego: TZ km 4+500 – 4+700,
                                                 • Montaż deski gzymsowej na obiekciePZMz-31,
                                                 • Montaż deskowania gzymsów, kotew pod bariery, zbrojenia stałego znaku wysokościowego i betonowanie płyt przejściowych na obiekcie PZMZ-32
                                                 • Szalowanie UN przęsło 1-2, betonowanie skrzydła 3P na obiekcie WD-34,
                                                 • Montaż krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych i betonowanie kap chodnikowych przy urządzeniach dylatacyjnych na obiekcie WD-35,
                                                 • Wykonywanie zasypek za podporą P2 i P1, w-wa podbudowy pod płyty przejściowe na obiekcie WS-37,
                                                 • Przygotowanie powierzchni betonu korpusu przed hydrofobizacją na obiekcie PZMz-38,
                                                 • Iniekcja kabli sprężających nitka prawa, rozbiórka deskowania i opuszczenie i demontaż kratownic przęsła 2-3, przygotowanie powierzchni płyty UN nitka L pod izolację MMA na obiekcie MS-39,
                                                 • Sprężenie, iniekcja kabli sprężających i demontaż deskowania UN Nr 3 na obiekcie PZGd-41,
                                                 • Montaż desek gzymsowych i montaż deskowania gzymsów na obiekcie PZM-42,
                                                 • Profilowanie stożków na obiekcie WD-46,
                                                 • Betonowanie murków oporowych podstawy stożków  1L i 2L, umocnienie sztywne stożków 1P i 2P, montaż schodów skarpowych 1P i 2P na obiekcie WS-50,
                                                 • Naprawa skarpy w sąsiedztwie obiektu WD-52,
                                                 • OUD:
                                                  – Budynek socjalno-biurowy: wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych naklej, montaż ścian działowych i sufitów podwieszanych z płyt gk, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji, układanie płytek ceramicznych na klej na posadzkach wewnętrznych, licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej, montaż instalacji c.o. w przestrzeni nad sufitami, montaż łamaczy światła na elewacji,
                                                  – Budynku warsztatowo-garażowy: montaż tynków cem. – wapiennych na ścianach, montaż ścian działowych w technologii suchej zabudowy, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej,
                                                  – Montaż dźwigarów dachowych,
                                                  – Montaż konstrukcji zadaszenia pomieszczeń technicznych,
                                                  -Ułożenie linii kablowych zasilania,
                                                 • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej( w zakresie wyposażenia zapleczy w urządzenia TOI-TOI oraz odpompowywanie wód z wykopów),
                                                 • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz km 10+430 SL i SP – zabezpieczony okaz dębu w km 14+500).
                                                 • Zbiórka śmieci z całego ternu budowy,
                                                 • Konserwacja drzewostanu na terenie budowy.
                                                 PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                 Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                 • Koordynacja międzybranżowa.
                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                 Branża mostowa:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                 Branża sanitarna:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                 Branża energetyczna:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                 Branża teletechniczna:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                 Branża melioracyjna:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                 • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                 Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                 Branża zieleń:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                 • Przekazanie KZ-02-03-2022 dot. tomu 13.3

                                                 Architektura:

                                                 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.                                                    • Wykop: 6+500 – 7+000,
                                                    • Nasyp: 7+390 – 7+410,
                                                    • Ściek korytkowy: 7+634 – 7+850,
                                                    • Umocnienie skarpy płytami ażurowymi: 9+800,
                                                    • Krawężnik kamienny, kostka kamienna: DD9,
                                                    • Umocnienie rowu:DD9a; T.Z.,
                                                    • AC22P: 0+200 – 0+340 JL i JP, 4+600 – 4+745 JL i JP
                                                    • Izolacja gruba podpór, podbeton pod płyty przejściowe, zbrojenie płyty przejściowej na obiekcie PZMz-32,
                                                    • Szalowanie wsporników UN – przęsło 1-2, przęsło 2-3,rozszalowywanie skrzydła P3L, Szalowanie – zamknięcie skrzydła P3P, wklejanie płytek betonowych na stykach belek, przęsło 2-3 na obiekcie WD-34,
                                                    • Przygotowanie płyty przed izolacją, betonowanie płyty przejściowej 1L, 1P na obiekcie PZMz-36,
                                                    • Zasypka P1/P2 na obiekcie WS-37,
                                                    • Betonowanie wnęk po sprężeniu UN NL, montaż sączków i wpustów UN NL, przygotowanie UN NL pod śrutowanie i izolację, sprężenie ustroju nośnego NP na obiekcie MS-39,
                                                    • Zasypka P1/P2, wykonanie drenażu na obiekcie PZM-40,
                                                    • Betonowanie ustroju nośnego nr 3 na obiekcie PZGd-41,
                                                    • Montaż zbrojenia gzymsów, szalowanie gzymsów na obiekcie PZM-42,
                                                    • Umocnienie podatne stożków na obiekcie WD-46,
                                                    • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZM-49,
                                                    • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZŁ-1,
                                                    • Betonowanie murku 1P na obiekcie WS-50,
                                                    • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZŁ-2,
                                                    • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZŁ-3,
                                                    • Naprawa w sąsiedztwie obiektu WD-52,
                                                    • Wykop pod murek podwaliny umocnienia 1L na obiekcie PZDsz-53,
                                                    • Montaż wylotów skarpowych w rowie: D7,
                                                    • Budowa kanalizacji deszczowej: 7+400,7+355
                                                    • Montaż słupów i opraw oświetlenia drogi: D1, Węzeł Strzebielino,
                                                    • OUD: montaż wywietrzaków dachów na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków cem.-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowego, montaż ścian działowych gk na budynku socjalno-biurowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji na budynku socjalno-biurowym, wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych na klej gr.18cm w bud. socjalno-biurowym, montaż instalacji c.o. w przestrzeni nad sufitami na budynku socjalno-biurowym, licowanie ścian wewnątrz budynku płytkami ceramicznymi na klej na budynku socjalno-biurowym, montaż dźwigarów dachowych, ułożenie linii kablowych oświetlenia,
                                                    • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                                    • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew.
                                                    PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                    Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                    • Koordynacja międzybranżowa.
                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                    Branża mostowa:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                    Branża sanitarna:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                    Branża energetyczna:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                    Branża teletechniczna:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                    Branża melioracyjna:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                    • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                    Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                    Branża zieleń:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                    Architektura:

                                                    • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                        • Umocnienie skarpy płytami ażurowymi, ściek korytkowy: 9+817 – 9+839 SL,
                                                        • Izolacja gruba podpór, zasypka za podporą P1 i P2, montaż deski gzymsowej na obiekcie PZMz-32,
                                                        • Montaż deskowania wsporników i montaż wypełnień pomiędzy belkami – przęsło 1-2, montaż zbrojenia skrzydła 3P, deskowania skrzydła 3P – zamknięcie, betonowanie skrzydła 3L na obiekcie WD-34,
                                                        • Warstwa podbudowy pod płyty przejściowe 1L i 1P, montaż zbrojenia płyty przejściowej 1L i 1P, betonowanie płyty przejściowej 1L i 1P na obiekcie PZMz-36,
                                                        • Izolacja gruba podpór na obiekcie WS-37,
                                                        • Izolacja gruba podpór na obiekcie PZMz-38,
                                                        • Pielęgnacja płyty UN nitka P po betonowaniu, Przygotowanie płyty pomostu nitka L przed układaniem izolacji, izolacja gruba korpusów i skrzydeł P1 i P4 na obiekcie MS-39,
                                                        • Izolacja gruba korpusów i skrzydeł na obiekcie PZM-40,
                                                        • Montaż zbrojenia UN nitka 3, montaż kotew talerzowych na obiekcie PZGd-41,
                                                        • Nawierzchnia na półkach na obiekcie PZMz-46A,
                                                        • Kosmetyka na powierzchni betonowej na obiekcie PZMz-47,
                                                        • Montaż obrukowania z kostki kamiennej – stożki strona lewa i przy podporach na obiekcie PZDd-48,
                                                        • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZM-49,
                                                        • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZŁ-1,
                                                        • Betonowanie murku 1P na obiekcie WS-50,
                                                        • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZŁ-2,
                                                        • OUD: montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym, instalacja przeciwwilgociowa z papy podposadzkowej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków cem-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowego, montaż ścian działowych gk na budynku socjalno-biurowym, wykonanie posadzek jastrychowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową na budynku socjalno-biurowym, dostawa i montaż urządzeń, kanałów i elementów instalacji klimatyzacji na budynku socjalno-biurowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji na budynku socjalno-biurowym, wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych i płyt styropianu styrhydro na klej gr 18cm w bud. socjalno-biurowym, wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych na klej gr. 18cm w bud. socjalno-biurowym, wykonywanie pokrycia z blachy trapezowej na dachu wiaty na sprzęt OUD, montaż dźwigarów dachowych,
                                                        • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                                        • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew.

                                                        Luty 2022

                                                        PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                        Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                        • Koordynacja międzybranżowa.
                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                        Branża mostowa:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                        Branża sanitarna:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                        Branża energetyczna:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                        Branża teletechniczna:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                        Branża melioracyjna:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                        Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                        Branża zieleń:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                        Architektura:

                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                            • Kostka betonowa: D7
                                                            • Obrzeże: D7
                                                            • Drenaż – odwodnienie zasypki za P1 i P2, izolacja gruba korpusów i skrzydeł na obiekcie PZMz-31,
                                                            • Zdawka szalunków, Przygotowanie powierzchni korpusów i skrzydeł przed ułożeniem izolacji, izolacja gruba podpór – gruntowanie na obiekcie PZMz-32,
                                                            • Montaż deskowania wsporników i montaż wypełnień pomiędzy belkami – przęsło 1-2, montaż zbrojenia skrzydła 3L i 3P, deskowania skrzydła 3L, zasypka za podporą P1 na obiekcie WD-34,
                                                            • Prace przygotowawcze na kapach i płytach przejściowych przed izolacją na obiekcie WD-35,
                                                            • Warstwa podbudowy pod płyty przejściowe 1L i 1P, montaż zbrojenia płyty przejściowej 1L i 1P na obiekcie PZMz-36,
                                                            • Montaż elementów sprężenia UN NP, montaż kotew talerzowych, betonowanie UN nitka P na obiekcie MS-39,
                                                            • Izolacja gruba korpusów i skrzydeł – warstwa gruntująca na obiekcie PZM-40,
                                                            • Montaż zbrojenia UN nitka 3, montaż zbrojenia UN nitka 3 na obiekcie PZGd-41,
                                                            • Nawierzchnia na półkach na obiekcie PZMz-45,
                                                            • Nawierzchnia na półkach na obiekcie PZMz-46A,
                                                            • Kosmetyka na powierzchni betonowej na obiekcie PZMz-47,
                                                            • Montaż obrukowania z kostki kamiennej – stożki strona lewa i przy podporach na obiekcie PZDd-48,
                                                            • Montaż obrukowania z kostki na obiekcie PZM-49,
                                                            • Betonowanie murku 2P, warstwa podbudowy pod murki, montaż deskowania murków 2P na obiekcie WS-50,
                                                            • OUD: montaż kątowników metalowych zamykających posadzkę przemysłową w bramach na budynku warsztatowo-garażowym, montaż kanałów licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków cem.-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, montaż instalacji elektrycznej w ściankach działowych w budynku i socjalno-biurowym, ułożenie sieci teletechnicznej, montaż kątowników metalowych zamykających posadzkę przemysłową w bramach na budynku warsztatowo-garażowym, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym, izolacja przeciwwilgociowa z papy podposadzkowej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji systemowej na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, montaż ścian działowych gk na budynku socjalno-biurowym, wykonanie posadzek jastrychowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową na budynku socjalno-biurowym, dostawa i montaż urządzeń, kanałów elementów instalacji klimatyzacji na budynku socjalno-biurowym, montaż elewacji z desek cedral na podkonstrukcji na budynku socjalno-biurowym, przygotowanie przewodów puszkach łączeniowych na budynku socjalno-biurowym, montaż koryt kablowych w budynku warsztatowo-garażowym
                                                            • Ustawianie docelowego ogrodzenia trasy S6,
                                                            • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                                            • Przegląd i konserwacja zabezpieczenia drzew.
                                                            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                            • Koordynacja międzybranżowa.
                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                            Branża mostowa:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                            Branża sanitarna:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                            Branża energetyczna:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                            Branża teletechniczna:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                            Branża melioracyjna:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                            Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                            Branża zieleń:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                            Architektura:

                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                • Kostka betonowa: D7
                                                                • Obrzeże: D7
                                                                • Izolacja gruba (bit-lateks) korpusów i skrzydeł na obiekcie PZMz-31,
                                                                • Betonowanie skrzydeł 1L i 2L, demontaż deskowania skrzydeł 1L i 2L po betonowaniu  na obiekcie PZMz-32,
                                                                • Montaż deskowania wsporników przęsło 1-2, montaż wypełnień między belkami, montaż deskowania skrzydła 3P, montaż zbrojenia skrzydła 3L na obiekcie WD-34,
                                                                • Betonowanie kap chodnikowych – etap 3, prace przygotowawcze na kapach i płytach przejściowych przed izolacją na obiekcie WD-35,
                                                                • Izolacja gruba ścianki zaplecznej, zasypka za podporami na obiekcie PZMz-36,
                                                                • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 2L
                                                                 i 2P na obiekcie WS-37,
                                                                • Szalowanie poprzecznicy P4, zbrojenie główne przęseł 2-3, 3-4 UN NP na obiekcie MS-39,
                                                                • Deskowanie ustroju nitka 3, przęsło 1-2, montaż zbrojenia UN nitka 3,
                                                                • Umocnienie podatne stożków – humusowanie na obiekcie WD-43,
                                                                • Umocnienie podatne stożków – ułożenie maty, humusowanie obiekcie PZMz-44,
                                                                • Umocnienie podatne stożków – ułożenie maty, humusowanie na obiekcie PZMz-45,
                                                                • Umocnienie podatne stożków – ułożenie maty, humusowanie, montaż obrukowania z kostki kamiennej na obiekcie WD-46,
                                                                • Umocnienie podatne stożków – ułożenie maty, humusowanie na obiekcie PZMz-47,
                                                                • Kosmetyka powierzchni betonowych, montaż obrukowania z kostki kamiennej – stożki strona lewa na obiekcie PZDd-48,
                                                                • Montaż deskowania murków 2P, W-wa podbudowy pod murki, wykop pod murek podwaliny stożków 1P i 2P na obiekcie WS-50,
                                                                • Umocnienie stożków, obrukowania na obiekcie PZMz-51,
                                                                • OUD: montaż obróbek kominów i wywietrzaków dachowych z membrany PVC na dachu budynku warsztatowo-garażowego, licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo-garażowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż parapetów wewnętrznych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż kątowników metalowych zamykających posadzkę przemysłową w bramach na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, montaż tynków cem.-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, wykonanie izolacji ścian zew. z płyt styropianowych na klej o gr 18 cm w budynku socjalno-biurowym, montaż instalacji podposadzkowej c.o. wraz z podejściami pod grzejniki na budynku socjalno-biurowym, montaż ścian działowych gk na budynku socjalno-biurowym, montaż instalacji elektrycznej w ściankach działowych w budynku warsztatowo-garażowym i socjalno-biurowym, wykonanie koryt kablowych w budynku warsztatowo-garażowym, ułożenie sieci teletechnicznej,
                                                                • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych,
                                                                • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                                                • Przegląd zabezpieczenia drzew.
                                                                PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                Branża mostowa:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                Branża sanitarna:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                Branża energetyczna:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                • Przekazanie KZ-02-01-2022
                                                                • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                Branża teletechniczna:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                Branża melioracyjna:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                Branża zieleń:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                Architektura:

                                                                • Prowadzenie nadzoru autorskiego.


                                                                   • Kostka betonowa: DP7-DP
                                                                   • Obrzeża betonowe: D7-DP,
                                                                   • Montaż deskowania i deskowanie skrzydeł 1L i 2L, betonowanie skrzydeł 1L i 2L na obiekciePZMz-31,
                                                                   • Montaż belek typu T, montaż deskowania wsporników(konsole) i skrzydła 3L na obiekcie WD-34,
                                                                   • Frezowanie kap chodnikowych, betonowanie gzymsów na obiekcie WD-35,
                                                                   • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 2L i 2P na obiekcie WS-37,
                                                                   • Szalowanie ustroju P3-P4, montaż deskowania poprzecznic 2-3, 3-4 UN NP , zbrojenie poprzecznic P1,P2, zbrojenie UN przęsła 1-2 na obiekcie MS-39,
                                                                   • Deskowanie UN, nitka 3 ,przęsło 1-2 na obiekcie PZGd-41,
                                                                   • Betonowanie stałego znaku wysokościowego, umocnienie podatne stożków– ułożenie maty na obiekcie WD-43,
                                                                   • Montaż obrukowania, umocnienie podatne stożków– ułożenie maty na obiekcie WD-46,
                                                                   • Betonowanie znaków stałych, obrukowanie na obiekcie PZDd-48,
                                                                   • Betonowanie murków oporowych podstawy stożków  1P i 2P na obiekcie PZM-49,
                                                                   • Obrukowanie stożków , montaż schodów skarpowych na obiekcie PZMz-51,
                                                                   • Kosmetyka betonu na obiekcie PZDsz-53
                                                                   • OUD: montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowym, montaż obróbek kominów i wywietrzaków dachowych z membrany cvc na dachu budynku warsztatowo – garażowego, licowanie ścian płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo-garażowym, licowanie podłóg płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych na klej, gr. 18cm, budynku socjalno-biurowego, montaż drabin zewnętrznych na budynku warsztatowo-garażowym,
                                                                   • Przegląd stref zabezpieczonych drzew i krzewów na terenie budowy, montaż drabin zewnętrznych na budynku socjalno-biurowym, montaż ścian działowych gk w budynku socjalno-biurowym, montaż instalacji podposadzkowej co wraz z podejściami pod grzejniki w budynku socjalno-biurowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym ,montaż parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym, wykonanie instalacji elektrycznej w ścianach działowych i koryt kablowych w  budynku warsztatowo-garażowym,
                                                                   • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych,
                                                                   • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej( w zakresie wyposażenia zapleczy w urządzenia TOI-TOI oraz odpompowywanie wód z wykopów),
                                                                   • Przegląd zabezpieczenia drzew(droga gminna przy WMB, początek budowy – skrzyżowanie DK6 z DD1 oraz km 10+430 SL i SP – zabezpieczony okaz dębu w km 14+500).
                                                                   PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                   Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                   • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                   Branża mostowa:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                   Branża sanitarna:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                   Branża energetyczna:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                   • Przekazanie KZ-02-01-2022
                                                                   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                   Branża teletechniczna:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                   Branża melioracyjna:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                   • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                   Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                   Branża zieleń:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                   Architektura:

                                                                   • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                   • Przekazanie dokumentacji KZ-06-01-2022 i KZ-07-01-2022 dotyczących zmiany drzwi w tomie 12.1 i 13.1
                                                                   • Przekazanie dokumentacji KZ-08-01-2022 dotyczącej przesunięć ścianki działowej w bud. warsztatowo-garażowym
                                                                      • Kostka betonowa: WS; D2a-DK6; D5-DW; DD7
                                                                      • Umocnienie skarpy płytami ażurowymi: 14+100 SL
                                                                      • Montaż deskowania skrzydeł 1L i 2L, betonowanie skrzydeł 1P i 2P na obiekcie PZMz-32,
                                                                      • Montaż belek typu T na obiekcie WD-34,
                                                                      • Montaż deski gzymsowej na skrzydłach, montaż zbrojenia na gzymsach skrzydeł, betonowanie kap chodnikowych i gzymsów na skrzydłach na obiekcie WD-35,
                                                                      • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 2L
                                                                       i 2P, betonowanie murku pod drenaż za przyczółkiem P2 na obiekcie WS-37,
                                                                      • Szalowanie ustroju P2-P3 P3-P4 UN NP, szalowanie poprzecznic 1,2,3 ustroju NP na obiekcie MS-39,
                                                                      • Szalowanie ustroju nitka 3, przęsło 2-3 na obiekcie PZGd-41,
                                                                      • Betonowanie stałego znaku wysokościowego na obiekcie WD-43,
                                                                      • Betonowanie stałego znaku wysokościowego na obiekcie PZMz-44,
                                                                      • Betonowanie stałego znaku wysokościowego na obiekcie PZMz-45,
                                                                      • Betonowanie stałego znaku wysokościowego na obiekcie WD-46,
                                                                      • Profilowanie stożków na obiekcie PZMz-47,
                                                                      • Profilowanie stożków na obiekcie PZDd-48,
                                                                      • Podbudowa pod umocnienia na obiekcie PZM-49,
                                                                      • Montaż schodów skarpowych strona P i L na obiekcie PZMz-51,
                                                                      • OUD: montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowego, montaż obróbek kominów i wywietrzaków dachowych z membrany PVC na dachu budynku warsztatowo-garażowego, licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych styrhydro na klej na budynku socjalno-biurowym, montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym,
                                                                      • Montaż szaf oświetlenia drogowego GDDKiA: Węzeł Strzebielino i Węzeł Luzino,
                                                                      • Budowa linii kablowych zasilania obiektów: 14+000 -14+300,
                                                                      • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych,
                                                                      • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami, gospodarki wodnościekowej,
                                                                      • Przegląd zabezpieczenia drzew.

                                                                      Styczeń 2022

                                                                      PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                      Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                      • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                      Branża mostowa:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                      Branża sanitarna:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                      • Przygotowanie dokumentacji PB ze zmianami nieistotnymi na potrzeby WINB

                                                                      Branża energetyczna:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                      Branża teletechniczna:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                      Branża melioracyjna:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                      • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                      Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                      Branża zieleń:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                      Architektura:

                                                                      • Prowadzenie nadzoru autorskiego.


                                                                        • Nasyp: pobocza na zjazdach, pas rozdziału w km 5+500 – 5+900,
                                                                        • Montaż ogrodzenia: km 14+500-14+600SL,
                                                                        • Kostka betonowa: LL3/LL4, WS,
                                                                        • Obrzeża betonowe: D7-DP,
                                                                        • Krawężnik 20×30: LL3/LL4
                                                                        • Montaż barier: Węzeł Luzino, 14+000 – 14+300,
                                                                        • Przygotowanie powierzchni ścian korpusów przed izolacją na obiekcie PZMz-31,
                                                                        • Montaż deskowania skrzydeł 1P i 2P-zamknięcie na obiekcie PZMz-32,
                                                                        • Piaskowanie poprzecznic i przygotowanie powierzchni pod belki na obiekcie WD-34,
                                                                        • Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych: montaż kotew pod bariery na obiekcie WD-35,
                                                                        • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 1L ,
                                                                         1P, 2L i 2P na obiekcie WS-37,
                                                                        • Budowa namiotów na ścianach przyczółków – prace przed wykonaniem izolacji grubej na obiekcie PZMz-38, 
                                                                        • Szalowanie ustroju P2-P3 UN NP., ustawienie wież pod szalunek UN NP. P1-P2 i P3-P4, montaż deskowania poprzecznic 1,2,3 UN NP na obiekcie MS-39,
                                                                        • Przygotowanie podłoża pod UN nr 1 – kontynuacja, montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk po sprężeniu UN Nr 2, montaż rusztowań UN Nr 1-przęsło 2-3 na obiekcie PZGd-41,
                                                                        • Prace montażowe przy stałych znakach wysokościowych- kontynuacja na obiekcie PZMz-44,
                                                                        • Prace montażowe przy stałych znakach wysokościowych- kontynuacja na obiekcie PZMz-45,
                                                                        • Montaż obrukowania na obiekcie WD-46,
                                                                        • Profilowanie stożków na obiekcie PZMz-47,
                                                                        • Profilowanie stożków na obiekcie PZDd-48,
                                                                        • Betonowanie murków podwalin umocnienia stożków, demontaż deskowania murków po betonowaniu na obiekcie PZMz-51,
                                                                        • OUD: montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych styrhydro na klej na budynku socjalno-biurowym, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych na klej na budynku socjalno-biurowym, montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej na budynku warsztatowo-garażowym, roboty wykończeniowe dachu, montaż kanałów wentylacyjnych i licowanie ścian płytkami ceramicznymi na budynku warsztatowo – garażowym
                                                                        • Przegląd stref zabezpieczonych drzew i krzewów na terenie budowy,
                                                                        • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych w tym prowadzenie ew. odłowów,
                                                                        • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami,
                                                                        • Przegląd pod kontem miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
                                                                        PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                        Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                        • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                        Branża mostowa:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                        Branża sanitarna:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                        Branża energetyczna:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                        Branża teletechniczna:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                        Branża melioracyjna:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                        • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                        Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                        Branża zieleń:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                        Architektura:

                                                                        • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                        • Przekazanie dokumentacji KZ nr KZ-25-10-2021

                                                                          • Wykop: OUD,
                                                                          • Nasyp: pobocza na zjazdach,
                                                                          • Montaż ogrodzenia: km 14+500-14+600SL,
                                                                          • Kostka betonowa: D7-DP,
                                                                          • Obrzeża betonowe: D7-DP,
                                                                          • Montaż barier: Węzeł Luzino, 14+000 – 14+300,
                                                                          • Betonowanie skrzydeł 1L i 2L, demontaż skrzydeł 1L i 2L po betonowaniu na obiekcie PZMz-31,
                                                                          • Montaż deskowania skrzydeł 1P i 2P na obiekcie PZMz-32,
                                                                          • Betonownie poprzecznicy P1 i P2 (etap I), demontaż deskowania poprzecznicy P1 i P2, izolacja ławy fundamentowej na obiekcie WD-34,
                                                                          • Prace montażowe na kapach chodnikowych, przygotowanie do betonowania na obiekcie WD-35,
                                                                          • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 1L
                                                                           i 1P, wykonanie drenażu za podporą 1L i 1P na obiekcie WS-37,
                                                                          • Budowa namiotów na ścianach przyczółków – prace przed wykonaniem izolacji grubej na obiekcie PZMz-38, 
                                                                          • Szalowanie ustroju P2-P3 UN NP., ustawienie wież pod szalunek UN NP. P1-P2 na obiekcie MS-39,
                                                                          • Budowa namiotów na ścianach przyczółków-prace przed wykonaniem izolacji grubej na obiekcie PZMz-40, 
                                                                          • Przygotowanie podłoża pod UN nr 1, montaż rusztowań ustroju nitka 3 – przęsło 2-3 na obiekcie PZGd-41,
                                                                          • Prace montażowe przy stałych znakach wysokościowych na obiekcie PZMz-44,
                                                                          • Prace montażowe przy stałych znakach wysokościowych na obiekcie PZMz-45,
                                                                          • Montaż obrukowania na obiekcie WD-46,
                                                                          • Profilowanie stożków na obiekcie PZMz-47,
                                                                          • Budowanie i demontaż deskowania murków podwalin umocnienia stożków na obiekcie PZDd-48,
                                                                          • Betonowanie murków podwalin umocnienia stożków na obiekcie PZMz-51,
                                                                          • OUD: montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku socjalno-biurowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzki na budynku socjalno-biurowym, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych styrhydro na klej na budynku socjalno-biurowym, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych z płyt styropianowych na klej na budynku socjalno-biurowym, montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowym, wykonanie posadzki i izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej na budynku wartsztatowo-garażowym, montaż kanałów  wentylacyjnych i roboty wykończeniowe – kominy i wywietrzaki na budynku warsztatowo-garażowym,
                                                                          • Drenaż drogowy na łącznicy LL-4,
                                                                          • Przegląd stref zabezpieczonych drzew i krzewów na terenie budowy,
                                                                          • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych w tym prowadzenie ew. odłowów,
                                                                          • Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami,
                                                                          • Przegląd pod kontem miejsc atrakcyjnych do założenia gniazd przez ptactwo.
                                                                          PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                          Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                          • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                          Branża mostowa:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                          Branża sanitarna:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                          Branża energetyczna:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                          Branża teletechniczna:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                          Branża melioracyjna:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                          • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                          Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                          Branża zieleń:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                          Architektura:

                                                                          • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            • Pobocza: km 13+700-14+200, LL-2, LL-3,
                                                                            • Montaż ogrodzenia: km 13+500-14+100SL,
                                                                            • Humusowanie: LL-3,
                                                                            • Montaż barier: LL-1, S6 km 11+900-12+000, S6 13+500-14+958
                                                                            • Montaż deskowania skrzydeł 1L i 2L na obiekcie PZMz-31,
                                                                            • Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy P1 i P2 na obiekcie WD-34,
                                                                            • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 1L, 1P, 2L i 2P na obiekcie PZMz-36,
                                                                            • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 1L
                                                                             i 1P na obiekcie WS-37,
                                                                            • Zdawka deskowania UN na obiekcie PZMz-38, 
                                                                            • Szalowanie podpór P2 – P3 UN NP. Ustawienie wież pod szalunek UN NP P1-P2 na obiekcie MS-39,
                                                                            • Przygotowanie podłoża pod UN nr 1 na obiekcie PZGd-41,
                                                                            • Montaż obrukowania na obiekcie WD-46,
                                                                            • Profilowanie stożków na obiekcie PZMz-47,
                                                                            • Montaż deskowania murków na obiekcie PZDd-48,
                                                                            • Szalowanie murków podwaliny pod umocnienie stożków na obiekcie PZMz-51,
                                                                            • Roboty porządkowe na PZDsz-53,
                                                                            • OUD: montaż obróbek blacharskich okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku warsztatowo-garażowym , montaż ścian działowych w technologii suchej zabudowy na budynku warsztatowo-garażowym, montaż bram garażowych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków cementowo-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo-garażowego, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż witryn aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż pokrycia dachu – wykonanie pokrycia papą dachu budynku socjalno-biurowego, montaż kanałów wentylacyjnych na budynku warsztatowo-garażowym,  montaż instalacji elektrycznej w ściankach działowych w budynku warsztatowo-garażowym, montaż wewnętrznej instalacji wod-kan, wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu S1-S10,
                                                                            • Montaż studni D256 na KD-58,
                                                                            • Montaż szafki gazowej na PG-1,
                                                                            • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
                                                                            • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
                                                                            • Przegląd zabezpieczeń drzew.
                                                                            PRACE PROJEKTOWEWYKONYWANIE ROBÓT

                                                                            Trasa zasadnicza – b. drogowa:

                                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.
                                                                            • Koordynacja międzybranżowa.
                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            Branża mostowa:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            Branża sanitarna:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            Branża energetyczna:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                            Branża teletechniczna:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                            Branża melioracyjna:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                            • Koordynacja i weryfikacja rozwiązań technicznych na budowie.

                                                                            Branża geologiczna i geotechniczna:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            Branża zieleń:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.

                                                                            Architektura:

                                                                            • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
                                                                              • Pobocza: km 13+500-14+957,
                                                                              • Montaż ogrodzenia: km 13+500-14+000,
                                                                              • Montaż barier: km 13+000-14+500,
                                                                              • Montaż zbrojenia poprzecznicy P1 na obiekcie WD-34,
                                                                              • Wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora 1L i 1P na obiekcie PZMz-36,
                                                                              • Demontaż deskowania UN nitka L na obiekcie PZMz-38,
                                                                              • Ustawienie kratownicy P2-P3 na UN nitka prawa na obiekcie MS-39,
                                                                              • Przygotowanie podłoża pod UN nr 1, demontaż deskowania UN nr 2, demontaż dźwigu stacjonarnego na obiekcie PZGd-41,
                                                                              • Prace porządkowe na obiekcie PZDsz-53,
                                                                              • OUD: montaż okien aluminiowych na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku socjalno-biurowym, montaż obróbek blacharskich okapów na budynku warsztatowo-garażowym, , montaż ścian działowych w technologii suchej zabudowy na budynku warsztatowo-garażowym, montaż bram garażowych na budynku warsztatowo-garażowym, montaż tynków ceramiczno-wapiennych na ścianach budynku warsztatowo – garażowym, wykładanie elewacji płytkami klinkierowymi na klej na budynku warsztatowo-garażowym, montaż witryn aluminiowych na budynku socjalno-biurowym,  montaż instalacji w ściankach działowych,  wykonanie kanalizacji deszczowej na wjeździe na OUD
                                                                              • Przegląd tymczasowych wygrodzeń herpatologicznych,
                                                                              • Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami gospodarki wodnościekowej,
                                                                              • Przegląd zabezpieczeń drzew.

                                                                              Liczba odwiedzin: 74274
                                                                              Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 r.
                                                                              Projekt i wykonanie: M2 Studio