fundusze
„Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem)”
Numer umowy na roboty: 84/I-4/2018
Numer umowy na nadzór: 92/I-4/2018

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, na odcinku od km 4+600,00do km 15+003,30.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim na terenie gmin Łęczyce oraz Luzino.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach niniejszej inwestycji Wykonawca zrealizuje:

1) budowę drogi ekspresowej S6

2) węzły drogowe: ”Bożepole Wielkie”, „Strzebielino”, „Luzino”;

3) Obwody Utrzymania Drogowego (OD) „Luzino” z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi,

4) budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji zdrogą ekspresową,w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;

5) budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),

6) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

7) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,

8) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

9) pasy technologiczne,

10) obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się zdrogą ekspresową,

11) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

12) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

13) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

14) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

15) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

16) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

17) oświetlenie drogowe,

18) urządzenia BRD:oznakowanie drogi ekspresoweji dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,

19) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

20) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowyoraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

21) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcydo stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

22) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowychdróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

23) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

24) System Zarządzania Ruchem,

25) wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo - wodnych, z uwzględnieniem:

- właściwości gruntów, skał i innych materiałów,

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża),

- wartości granicznych odkształceń,

- wymagań określonych w polskich norm.

Schemat przebiegu drogi

Liczba odwiedzin: 104120
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio