fundusze

Wrzesień 2019

Trasa zasadnicza:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym – uzupełnienia w zakresie rysunków przekroi normalnych i szczegółów (ściek podchodnikowy, przekrój przepustu).
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.
 • Przygotowanie przedmiarów.
 • Korekty STWiORB.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie szczegółu zbiornika ppoż (OUD).

Branża energetyczna:

 • Prac nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Optymalizacja doboru kabli obwodów oświetlenia.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Przekazanie odpowiedzi na wezwanie RZGW w sprawie wezwania dot. OWP na tereny zalewowe

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Uszczegóławianie projektu wykonawczego budynku socjalno-biurowego oraz przygotowanie specyfikacji technicznych.

Trasa zasadnicza:

 • Przekazanie do IK i Zamawiającego map ZRIDowych wraz ze skorygowanym wnioskiem i tabelami do wniosku (z wykazem działek).
 • Złożenie uzupełnienia w Urz. Woj. dot. ZRID 1 – decyzje wodnoprawne.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.
 • Przygotowanie STWiORB dla branży mostowej.

Branża sanitarna:

 • Zmiana trasowania sieci na OUD.
 • Spotkanie w sprawie kanalizacji sanitarnej w Luzinie

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad przedmiarem różnicowym w temacie zasilania OUD.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowanie odpowiedzi na wezwanie WP dot. operatu na terenie zalewowym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Nie dotyczy.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Przygotowanie do MDCP – dodatkowe zakresy – gmina Luzino.

Architektura:

 • Nie dotyczy.

Trasa zasadnicza:

 • Przygotowywanie przedmiarów.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – przekroje normalne i szczegóły.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.

Branża sanitarna:

 • Nie dotyczy.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.
 • Przygotowanie przedmiarów i specyfikacji technicznych.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Ustalenia w zakresie stanowisk archeologicznych oraz obiektów w ciągu DD1 (półki gabionów przykryte gruntem).

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Prace na spójnym plikiem wszystkich zakresów map do celów projektowych.

Architektura:

 • Nie dotyczy.

Trasa zasadnicza:

 • Prace nad przedmiarem i bilansem mas ziemnych.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – przekroje normalne i szczegóły.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.
 • Prace nad propozycją zmiany obiektu WD-34 w celu uzyskania akceptacji PKP.

Branża sanitarna:

 • Skorygowanie profili sieci/instalacji zewnętrznych na terenie OUD o poprawiony przebieg.
 • Opracowanie szczegółu zbiornika na substancje niebezpieczne (OUD).
 • Opracowanie szczegółu studni z zasuwą (poprzedzającą zbiornik na substancje niebezpieczne).

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Kontynuowanie rozmów z gestorami sieci.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Ustalenia w zakresie stanowisk archeologicznych oraz obiektów w ciągu DD1 (półki gabionów przykryte gruntem).

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Prace na spójnym plikiem wszystkich zakresów map do celów projektowych.

Architektura:

 • Wykonanie obmiarów do Projektu Wykonawczego.
 • Koordynacja branży konstrukcyjnej i architektonicznej budynku socjalno-biurowego.
 • Ustalenie lokalizacji przejść instalacji elektrycznych przez strop.

Sierpień 2019

Trasa zasadnicza:

 • Prace na planami warstwicowymi.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – przekroje normalne i szczegóły.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.

Branża sanitarna:

 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie rozwiązań projektowych na terenie OUD Luzino.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym przebudowy sieci na terenie OUD Luzino: przygotowanie rysunków szczegółowych, uszczegóławianie rozwiązań projektowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Uzupełnienie pojedynczych detali dla budynku warsztatowo-garażowego.
 • Uszczegóławianie projektu wykonawczego dla budynku socjalno-biurowego.

Trasa zasadnicza:

 • Prace na planami warstwicowymi.
 • Spotkanie z Wójtem Luzino w sprawie służebności dróg.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Kontynuacja rozmów z gestorami sieci.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia Projektu Wykonawczego – branża architektoniczna, branża sanitarna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna, branża teletechniczna.

Trasa zasadnicza:

 • Uszczegóławianie modelu trasy zasadniczej S6, węzła Strzebielino, dróg poprzecznych i dojazdowych oraz OUD.
 • Przygotowywanie przekrojów poprzecznych dróg poprzecznych i dojazdowych
 • Przygotowywanie planów warstwicowych S6, węzła Strzebielino, dróg dojazdowych i poprzecznych.
 • Przygotowywanie przekrojów normalnych i szczegółów konstrukcyjnych.
 • Uszczegóławianie planu sytuacyjnego.
 • Przygotowywanie schematu tyczenia dla OUD.
 • Przygotowywanie opisu technicznego do Projektu Wykonawczego.
 • Korekta przebiegu ogrodzenia.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla ZRID 2.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie przedmiaru dla obu wariantów rozwiązania kolizji kanalizacji sanitarnej w Luzinie.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Wprowadzanie zmian w rejonie korekt ogrodzenia.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia Projektu Wykonawczego – branża architektoniczna, branża sanitarna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna, branża teletechniczna.

Trasa zasadnicza:

 • Uszczegóławianie modelu trasy zasadniczej S6, węzła Strzebielino, dróg poprzecznych i dojazdowych oraz OUD.
 • Przygotowywanie przekrojów poprzecznych dróg poprzecznych i dojazdowych
 • Przygotowywanie planów warstwicowych S6, węzła Strzebielino, dróg dojazdowych i poprzecznych.
 • Przygotowywanie przekrojów normalnych i szczegółów konstrukcyjnych.
 • Uszczegóławianie planu sytuacyjnego.
 • Przygotowywanie opisu technicznego do Projektu Wykonawczego.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie dokumentacji Projektu Wykonawczego dla ZRID1 do pierwszej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie przedmiaru dla obu wariantów rozwiązania kolizji kanalizacji sanitarnej w Luzinie.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace projektowe dot. projektu wielobranżowego dla budynków socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego w zakresie uszczegółowienia rzutów, przekrojów, wykonanie prac projektowych w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia, prace nad obmiarami.
 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia Projektu Wykonawczego – branża architektoniczna, branża sanitarna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna, branża teletechniczna.

Trasa zasadnicza:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przedmiarowanie robót budowlanych.
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych.
 • Prace nad uszczegółowieniem KSZR.

Branża mostowa:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Przygotowanie materiałów uzupełniających do pozwolenia wodnoprawnego – Etap II.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Utworzenie schematów węzłów wodociągowych.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża melioracyjna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.

Branża geodezyjna:

 • Nie dotyczy.

Architektura:

 • Prace projektowe dot. projektu wielobranżowego dla budynków socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego w zakresie uszczegółowienia rzutów, przekrojów, wykonanie prac projektowych w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia, prace nad obmiarami.
 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia Projektu Wykonawczego – branża architektoniczna, branża sanitarna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna, branża teletechniczna.

Lipiec 2019

Trasa zasadnicza:

 • Wprowadzanie korekt do załączników wniosku ZRID.
 • Przedmiarowanie robót budowlanych.
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych.
 • Wystąpienie do WITD, Departamentu Studiów GDDKiA, Zarządców systemu Tristar, GDDKiA o/ Gdańsk, projektanta na sąsiednim odcinku, koordynatora zadania, celem uzyskania opinii dla KSZR.
 • Prace nad uszczegółowieniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów WD-43, PZMz-44, PZMz-47, PZDd-48, WD-52.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja Operatów Wodnoprawnych zgodnie z wytycznymi PGW Wody Polskie.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża melioracyjna:

 • Scalenie rysunków i opisów technicznych dla Etapu 1 i Etapu – dostosowanie do formy projektu Wykonawczego.
 • Uszczegółowienie rozwiązań w opisie technicznym.

Ochrona Środowiska:

 • Nie dotyczy.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego.

Branża zieleń:

 • Scalenie rysunków i opisów technicznych dla Etapu 1 i Etapu 2 –  dostosowanie do formy projektu Wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad Projektami Podziałów – po modyfikacji linii rozgraniczających dla Etapu II.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie budynku socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego – uszczegółowienie rzutów, przekroi, wykonywanie prac projektowych
  w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia, prace nad obmiarami.
 • Wykonywanie poszczególnych detali dot. budynków socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego (detal bramy wjazdowej w bud. warsztatowo-garażowych, detal odwodnienia liniowego w bud. warsztatowo-garażowym, detal izolacji posadzek, detal attyki itp.).
 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia projektu wykonawczego branży sanitarnej (wentylacja, ogrzewanie, itp.).
 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.
 • Prace projektowe dot. uszczegółowienia projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej.

Trasa zasadnicza:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych.
 • Wysłanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do Policji i Zarządów Dróg.
 • Prace nad uszczegółowieniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

 • Poprawienie odcinków rowów odpływowych / trapezowych
 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów WD-43, PZMz-44, PZMz-47, PZDd-48, WD-52.
 • Wprowadzenie do Projektów Wykonawczych uwag Inżyniera Kontraktu dotyczących Etapu I.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Aktualizacja Operatów Wodnoprawnych zgodnie z wytycznymi PGW Wody Polskie.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Ochrona Środowiska:

 • Uszczegółowienie i korekty Raportu o Oddziaływania na Środowisko dla Etapu II.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad Projektami Podziałów – po modyfikacji linii rozgraniczających dla Etapu II.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie budynku socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego – uszczegółowienie rzutów, przekroi, wykonywanie prac projektowych  w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia, prace nad obmiarami.

Trasa zasadnicza:

 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad uszczegółowieniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

 • Poprawienie odcinków rowów odpływowych / trapezowych
 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów WD-43, PZMz-44, PZMz-47, PZDd-48, WD-52.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Ochrona Środowiska:

 • Uszczegółowienie i korekty Raportu o Oddziaływania na Środowisko dla Etapu II.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad Projektami Podziałów – po modyfikacji linii rozgraniczających dla Etapu II.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie budynku socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego – uszczegółowienie rzutów, przekroi, wykonywanie prac projektowych
  w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia.

Trasa zasadnicza:

 • Wyjaśnienia Projektanta w zakresie pochylenia skarp w stosunku 1:1.
 • Poprawienie szerokości poboczy trasy zasadniczej w związku ze zmianami branżowymi.
 • Poprawienie niwelet rowów dostosowując je do zaprojektowanego odwodnienia pasa rozdziału.
 • Przesunięcie wpustów przy obiektach inżynierskich.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Prace nad uszczegółowieniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Branża mostowa:

 • Poprawienie odcinków rowów odpływowych / trapezowych
 • Prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów WD-43, PZMz-44, PZMz-47, PZDd-48, WD-52.
 • Wprowadzenie do Projektów Wykonawczych uwag Zamawiającego dotyczących Etapu I.

Branża sanitarna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża energetyczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Rozmowy z gestorami sieci w zakresie uzgodnień.

Branża melioracyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Ochrona Środowiska:

 • Uszczegółowienie i korekty Raportu o Oddziaływania na Środowisko dla Etapu II.

Branża geologiczna i geotechniczna:

 • Prace nad Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego.

Branża zieleń:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża geodezyjna:

 • Prace nad Projektami Podziałów – po modyfikacji linii rozgraniczających dla Etapu II.

Architektura:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie budynku socjalno-biurowego i warsztatowo-garażowego – uszczegółowienie rzutów, przekroi, wykonywanie prac projektowych
  w zakresie detali, przygotowanie STWiORB dla budynków oraz wyposażenia.

Liczba odwiedzin: 6164
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019 r.
Projekt i wykonanie: M2 Studio